Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/superfund/www/public_html/informacjeprawne.php on line 3
Superfund TFI

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) wprowadza nowe regulacje prawne dla przetwarzania danych osobowych. Towarzystwo dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony prywatności Państwa danych osobowych. Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, która wymaga informowania osób, których dane są przetwarzane o jego zakresie i podstawach, niniejszym pragniemy Państwu przedstawić poniższe informacje:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z uczestnictwem w zarządzanych przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) funduszach inwestycyjnych (dalej „Fundusze/Fundusze”) są Fundusze, z którymi zawarli Państwo umowę uczestnictwa, z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com, w imieniu których działa Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie świadczenia usługi asset management, marketingu produktów i usług Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy, administratorem danych osobowych jest Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, telefon +48 22 556 88 60, e-mail: superfundtfi@superfund.com.

Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Magdalena Chlewicka

Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

Telefon: 22 556 88 88

e-mail: iodo@superfund.com

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Fundusze przetwarzają dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia i wykonania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach, w tym prowadzenie rejestru uczestników Funduszu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno.

Towarzystwo przetwarza dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi asset management;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje: udzielenia przez Towarzystwo odpowiedzi na korespondencję, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie działań analitycznych, statystyka, raportowanie wewnętrzne, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
 • marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • a także w celach analitycznych i profilowania oraz w celu otrzymywania informacji handlowych w objętych zgodą kanałach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Profilowanie będzie realizowane m.in. dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług ww. podmiotów oraz przedstawienia odpowiedniej oferty.

Cele te mogą występować łącznie lub osobno.

Zgodnie z przyjętą praktyką wykorzystywania danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania, materiały reklamowe wysyłane są do uczestników i inwestorów jedynie w oparciu o wyrażoną wyraźną zgodę wykorzystania danych w tym celu. Nie przekazujemy danych osobowych do podmiotów trzecich w celu marketingu ich usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 • Odbiorcy danych osobowych

  Dane uczestników przekazywane są następującym odbiorcom danych: agentowi transferowemu prowadzącego rejestr uczestników, depozytariuszowi, dystrybutorowi jednostek uczestnictwa, u którego danych uczestnik złożył zlecenie, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem a także organom nadzorczym lub kontrolnym.

  Okres przechowywania danych osobowych przez administratora

  Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres:

  • wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach lub świadczenia usługi asset management,
  • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • po zakończeniu umowy o uczestnictwo w Funduszu/Funduszach przez okres dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń - liczony od ustania uczestnictwa. Oznacza to, że co do zasady dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zamknięcia ostatniego rejestru uczestnika.

  W przypadku, kiedy wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

  Kategorie danych osobowych podlegających przetwarzaniu

  • Dane identyfikacyjne
  • Dane teleadresowe
  • Dane kontaktowe
  • Dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

  Administrator zbiera ponadto dane dotyczące celu i horyzontu inwestycyjnego, by właściwie określić oczekiwania klienta co do poziomu ryzyka nabywanego funduszu. Dane dotyczące statusu FATCA, nr TIN, oświadczenia CRS oraz źródła pochodzenia środków zbierane są celem obligatoryjnego badania preferencji uczestnika i raportowania, wynikającego z przepisów prawa.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  • Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, a ponadto, o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania.
  • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych ze względu na jej szczególną sytuację. W przypadku dane przetwarzane są do celu marketingu bezpośredniego osoba taka ma także prawo wniesienia sprzeciwu (bez względu na sytuację).
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania dane osobowych jest zgoda, osoba, która jej udzieliła ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku wykorzystania prze Towarzystwo danych osobowych dla celów marketingu produktów i usług Towarzystwa oraz Funduszy, w tym w celach analitycznych i profilowania istnieje możliwość wycofania zgody na jeden wybrany lub każdy z kanałów komunikacji (e-mail, telefon).
  • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, przysługuje prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłania tych danych innemu administratorowi danych.
  • Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy uczestnictwa w Funduszach lub umowy o świadczenie usługi asset management przez Towarzystwo. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umów, a sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych zgłoszony w tym zakresie nie będzie uwzględniany ze względu na brak możliwości dalszego wykonywania umów po zgłoszeniu takiego sprzeciwu.

  Pozostałe informacje

  Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:

  Dane osobowe uczestników mogą podlegać profilowaniu w następujących celach:

  • przeciwdziałania praniu pieniędzy,
  • weryfikacji sprzedaży swoich produktów w rynku docelowym i przeciwdziałania nieuczciwej sprzedaży produktów finansowych tzw. missellingowi,
  • świadczenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w celu przygotowywania i rozsyłania spersonalizowanych ofert.

  Zgoda na korespondencję drogą elektroniczną:

  Towarzystwo będzie prowadziło z uczestnikami korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie za uprzednią zgoda uczestnika, wyrażona na formularzu zlecenia, z zastrzeżeniem dotyczącym formy udzielania odpowiedzi na reklamacje określną w Regulaminie składania i rozpatrywania reklamacji w Towarzystwie. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

  Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego:

  Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Inwestuj lepiej