Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/superfund/www/public_html/informacjeprawne.php on line 3
Superfund TFI

Streszczenie praw uczestników

1. Streszczenie praw uczestników Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Uczestnik Funduszu jest uprawniony do nabycia Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu wydzielonego w Funduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, otrzymywania potwierdzeń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy pod adresem głównej strony internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl), żądania doręczenia Prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, a także Sprawozdania rocznego Funduszu. Uczestnik Funduszu ma prawo udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

Depozytariusz Funduszu jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko Superfund TFI S.A. z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

2. Streszczenie praw uczestników Superfund Silver Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

Uczestnik Funduszu jest uprawniony do nabycia Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Funduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, otrzymywania potwierdzeń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu, dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu pod adresem głównej strony internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl), żądania doręczenia Prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów, Informacji dla Klienta Funduszu. Uczestnik Funduszu ma prawo do udziału w Zromadzeniu Uczestników.

Depozytariusz Funduszu jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko Superfund TFI S.A. z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

3. Streszczenie praw uczestników Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy:

Uczestnik Funduszu jest uprawniony do nabycia Jednostek Uczestnictwa, żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu wydzielonego w Funduszu, w związku z jego likwidacją, rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci, otrzymywania potwierdzeń nabycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy, dostępu do Prospektu i Kluczowych informacji dla inwestorów oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy pod adresem głównej strony internetowej Towarzystwa (www.superfund.pl), żądania doręczenia Prospektu Funduszu, Kluczowych informacji dla inwestorów, oraz rocznego i półrocznego połączonego sprawozdania finansowego Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych Subfunduszy. Uczestnik Funduszu ma prawo udziału w Zgromadzeniu Uczestników.

Depozytariusz Funduszu jest obowiązany do wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko Superfund TFI S.A. z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

Inwestuj lepiej