Zrównoważony rozwój

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, Towarzystwo przedstawia wymagane informacje w tym zakresie.

Podstawowe pojęcia

Rozporządzenie SFDR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,

Czynniki zrównoważonego rozwoju – kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu,

Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju – sytuacja lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju może oddziaływać na inne rodzaje ryzyka identyfikowane na poziomie poszczególnych funduszy lub subfunduszy.

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Mając świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i środowiska, Superfund TFI S.A. uwzględnia ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odbywa się to poprzez włączenie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju do analizy niefinansowej dokonywanej przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Analiza opiera się o następujące czynniki ESG: E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility), G – Ład korporacyjny (corporate governance). Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zarządzający, w miarę dostępnych źródeł oraz w zakresie w jakim nie narusza to celu inwestycyjnego, poddają ocenie m.in. informacje niefinansowe, raporty bieżące oraz okresowe, a także dokumenty informacyjne, w tym prospekty oraz inne dokumenty publikowane przez emitentów, sprawozdania dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, zewnętrzne raporty, analizy i rekomendacje, w tym opinię ekspertów oraz inne ogólnie dostępne źródła informacji, w tym ratingi w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Należy jednak podkreślić, iż obecnie występuje ograniczona dostępność ratingów w zakresie zrównoważonego rozwoju, a sama identyfikacja ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie wyłącza możliwości dokonania danej inwestycji.

Uwzględniając ryzyka dla zrównoważonego rozwoju poprzez politykę zaangażowania Superfund TFI S.A. opiera się na aktywnym dialogu ze spółkami zmierzającego do uwzględnienia w działalności tych spółek poszanowania praw wszystkich interesariuszy, jak również uwzględnienia innych niż wyłącznie finansowe aspektów tej działalności, w tym wpływu społecznego, czy oddziaływania na środowisko. Superfund TFI S.A. uznaje, że przyjęcie tego typu kompleksowej perspektywy przez właściwe organy spółek przyczynia się do długoterminowego wzrostu wartości oraz leży w interesie wszystkich akcjonariuszy i klientów funduszy zarządzanych przez Towarzystwo.

Włączanie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności odbywa się także na etapie zarządzania konfliktem interesów oraz działania w najlepiej pojętym interesie funduszu i uczestnika funduszu. Superfund TFI S.A. uwzględnia przy identyfikacji okoliczności mogących doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesami klientów oraz pomiędzy interesem Superfund TFI S.A., osób zaangażowanych, podmiotu, o którym mowa w art. 45a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym lub akcjonariusza Superfund TFI S.A., a obowiązkiem działania przez towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu uczestników funduszy, także te okoliczności, które związane są z ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem charakteru, skali oraz stopnia złożoności prowadzonej przez siebie działalności.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Na dzień dzisiejszy, z uwagi na ograniczoną dostępność wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz konstrukcję oferowanych produktów finansowych Suerfund TFI S.A. nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Superfund TFI S.A. nie wyklucza uwzględnienia powyższej kwestii w przyszłości.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, Superfund TFI S.A. wskazuje, iż zapewnienie spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie oceny ryzyka dla zrównoważonego rozwoju do kryteriów jakościowych branych pod uwagę przy określaniu wysokości zmiennych składników wynagrodzeń dla osób podlegających polityce wynagrodzeń.

Jednocześnie Superfund TFI S.A. wskazuje, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje wypłacania wynagrodzenia zmiennego.

Ujawnienia funduszy w zakresie wymogów art. 8 lub 9 Rozporządzenia SFDR

Poszczególne ujawnienia w ww. zakresie znajdują się w prospektach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Superfund TFI S.A., które można znaleźć pod adresem: superfund.pl/dokumenty.

Inwestuj lepiej