Superfund Alternatywny kat. A PLN

Superfund Alternatywny to subfundusz absolutnej stopy zwrotu, którego celem jest osiąganie dodatnich wyników niezależnie od aktualnej koniunktury na rynku akcji czy obligacji. Superfund Alternatywny inwestuje w akcje, obligacje oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Dzięki wykorzystaniu szerokiego spektrum instrumentów finansowych subfundusz może osiągać dodatnie stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową. Subfundusz inwestuje na płynnych rynkach, co pozwala na dużą elastyczność i na bieżące dostosowywanie składu portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Elastyczność w połączeniu z szeroką dywersyfikacją powoduje, że osiągane wyniki charakteryzują się niską korelacją z trendami na rynku akcji i obligacji.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Alternatywny kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 84.80 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-1.3 %0.6 %0.4 %16.2 %-22.8 %31.6 %-16.7 %-1.3 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 84.80

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,50 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 94 1880 0009 0000 0013 0090 8002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania