Superfund Spółek Złota i Srebra kat. A PLN

Superfund Spółek Złota i Srebra to subfundusz inwestujący w spółki których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz srebrem. Wyceny tego typu spółek są istotnie skorelowane ze zmianami cen kruszców, jednak charakteryzują się wyższą zmiennością niż metale szlachetne ze względu na wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa dźwigni finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Strategia inwestycyjna Subfunduszu pozwala na czerpanie korzyści zarówno ze wzrostów cen metali szlachetnych, jak i rynków akcji. Subfundusz posiada szeroką dywersyfikację geograficzną, co zawdzięcza aktywności spółek wydobywczych w różnych rejonach świata.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Spółek Złota i Srebra kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 94.26 (2024-06-12)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.45 %-5.34 %-3.52 %16.82 %17.47 %8.10 %-18.99 %13.40 %-9.03 %9.55 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2024-03-31)

Waluty(2024-03-31)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2024-06-12): 94.26

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 4,50 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 94 1880 0009 0000 0013 0090 8002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej