Superfund GoldFund kat. A PLN

Superfund GoldFund to strategia z ekspozycją na globalny rynek metali szlachetnych, w szczególności złota. Fundusz osiąga ekspozycję na złoto poprzez nabywanie kontraktów terminowych futures, a także poprzez nabywanie jednostek i tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych innych funduszy oraz funduszy typu ETF oraz ETC, które posiadają ekspozycję na cenę złota oraz inwestują w akcje spółek, których głównym przedmiotem działalności jest poszukiwanie, wydobycie, produkcja, przetwarzanie, dystrybucja lub handel złotem oraz innymi metalami szlachetnymi. Strategia dedykowana jest inwestorom, którzy planują utrzymanie inwestycji przez długi okres.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund GoldFund kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 434.30 (2022-12-05)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-2.8 %13.1 %9.7 %-9.6 %-4.2 %-10.2 %-7.6 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-09-30)

Waluty(2022-09-30)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2019-03-22

Aktualna wartość j.u. (2022-12-05): 434.30

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002

Rachunek nabycia EUR: 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029

Rachunek nabycia USD: 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania