Superfund Stabilnego Wzrostu kat. A PLN

Dawniej Superfund GoldFund

Superfund Stabilnego Wzrostu jest to subfundusz z grupy funduszy mieszanych stabilnego wzrostu, inwestujący głównie w dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje przedsiębiorstw, obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe. Fundusz część aktywów może lokować w zagraniczne papiery udziałowe, takie jak akcje oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcyjnych. Cześć dłużna portfela pozwala na stabilny przyrost wartości jednostki uczestnictwa, natomiast część udziałowa da szansę na dodatkowy zysk. W obszarze instrumentów dłużnych Subfundusz lokuje środki głównie na polskim rynku, natomiast w obszarze instrumentów udziałowych wyłącznie na rynkach zagranicznych. Dzięki temu fundusz oferuje istotną dywersyfikacja geograficzną. Ekspozycja bezpośrednio i pośrednia na papiery udziałowe jest ograniczona do maksymalnie 40% portfela.

Historyczne wyniki funduszu Superfund GoldFund nie są reprezentatywne dla polityki inwestycyjnej Superfund Stabilnego Wzrostu.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Stabilnego Wzrostu kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 456.51 (2023-05-31)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.1 %-0.2 %0.8 %7.5 %-4.3 %-12.3 %1.5 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2023-03-31)

Waluty(2023-03-31)
Fakty

Typ funduszu: Stabilnego wzrostu

Data uruchomienia: 2023-01-03

Aktualna wartość j.u. (2023-05-31): 456.51

Horyzont inwestycyjny: 2 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,20 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 72 1880 0009 0000 0013 0047 5002

Rachunek nabycia EUR: 22 1880 0009 0000 0013 0047 5029

Rachunek nabycia USD: 75 1880 0009 0000 0013 0047 5045

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej