Superfund GoldFuture kat. A PLN

Superfund GoldFuture jest unikalnym funduszem, który łączy inwestycje w złoto ze strategią managed futures. Oparcie o cenę złota zapewnia ochronę przed inflacją oraz negatywnymi skutkami wydarzeń geopolitycznych, natomiast dołączenie strategii managed futures pozwala wygenerować dodatnie stopy zwrotu nawet gdy cena złota pozostaje na niezmiennym poziomie. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligację, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund GoldFuture kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 512.69 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
1.5 %-1.7 %-7.2 %-8.2 %-32.9 %-21.0 %-13.2 %-34.5 %-8.0 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2022-12-31)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2007-10-17

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 512.69

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata (os. prawne): 500 PLN

Min. pierwsza wpłata (os. fizyczne): równowartość 40 000 EUR

Min. kolejna wpłata: 500 PLN

Opłata za nabycie: 2,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 2,00 %

Waluta: PLN, EUR, USD

Rachunek nabycia PLN: 84 1880 0009 0000 0013 0053 9000

Rachunek nabycia EUR: 30 1880 0009 0000 0013 0053 9002

Rachunek nabycia USD: 73 1880 0009 0000 0013 0053 9004

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania