Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLN

Superfund Spokojna Inwestycja to fundusz z grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych, który inwestuje przede wszystkim w instrumenty dłużne o czasie do wykupu nie przekraczającym jednego roku oraz obligacje o zmiennym kuponie. Dzięki temu osiąga niską zmienność wyniku i jest atrakcyjną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących alternatywy dla niskooprocentowanych lokat bankowych. Subfundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w instrumenty dłużne, jak i poprzez nabywanie jednostek uczestnictwa innych funduszy dłużnych. Konstrukcja ta pozwala na elastyczne przebudowywanie portfela pomiędzy segmentami obligacji skarbowych i korporacyjnych. Waluta bazowa funduszu to PLN. Zarządzający mogą dokonywać inwestycji zagranicznych i stosować zabezpieczenie ryzyka kursowego.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

WynikiALFA 2022

Superfund Spokojna Inwestycja kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 131.90 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.1 %0.8 %3.7 %6.1 %8.2 %11.2 %15.7 %2.9 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: papierów dłużnych polskich uniwersalnych

Data uruchomienia: 2013-12-10

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 131.90

Horyzont inwestycyjny: 1 rok

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,70 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 65 1880 0009 0000 0013 0090 6002

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania