Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa A PLN

Superfund Silver Powiązany jest unikalnym funduszem, który łączy ekspozycję na rynek srebra ze strategią managed futures. Strategia managed futures inwestuje w szeroką gamę instrumentów finansowych - kontrakty terminowe, akcje, obligacje, towary i waluty. Proces podejmowania decyzji w strategii managed futures jest oparty na algorytmach co sprawia, że decyzje inwestycyjne nie podlegają wpływom emocji.


Inwestycje w Subfundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Silver Powiązany kat. Internetowa A PLNCSV Więcej
Wycena: 52.50 (2024-07-22)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-4.87 %-3.05 %-9.00 %-7.80 %29.02 %1.96 %-39.59 %-24.32 %-26.44 %13.91 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty (funduszu bazowego)(2024-06-28)

Kontrakty terminowe (funduszu bazowego)(2024-06-28)

Waluty(2024-06-28)
Fakty

Typ funduszu: Rynku surowców - metale szlachetne

Data uruchomienia: 2007-03-15

Aktualna wartość j.u. (2024-07-22): 52.50

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 1,50 %

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: 91 1880 0009 0000 0013 0048 9113

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Powiązane materiały

Inwestuj lepiej