Superfund Systematic All Weather Fund EUR

Celem inwestycyjnym Superfund Systematic All Weather Fund jest stabilny, długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat, do czego będzie dążył głównie poprzez inwestycje pośrednie na rynkach akcji i obligacji. Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego Superfund Sharpe Parity Ucits przede wszystkim poprzez aktywną alokację pomiędzy dopuszczalnymi kategoriami lokat oraz odpowiedni dobór do portfela Subfunduszu funduszy zagranicznych, instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz funduszy inwestycyjnych otwartych. Subfundusz będzie lokował co najmniej 50% wartości aktywów w papiery wartościowe lub w instrumenty rynku pieniężnego nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za walutę Euro lub denominowane w Euro.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Systematic All Weather Fund EURWięcej
Wycena: 106.21 (2021-09-17)
1D1M3M6M12M36M60MYTD
-0.7 %0.5 %5.1 %8.5 %6.9 %7.4 %
Więcej

Fakty

Typ funduszu: Mieszany aktywnej alokacji

Data uruchomienia: 2019-09-02

Aktualna wartość j.u.: (2021-09-17): 106.21

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 EUR

Min. kolejna wpłata: 100 EUR

Opłata za nabycie: 4,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,00 % + 20 % zgodnie z zasadą High-Water Mark

Waluta: EUR

Rachunek nabycia EUR: 89 1880 0009 0000 0013 0160 3000

Przyszłość inwestowania