Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EUR

Superfund Systematic All Weather Fund to unikalny na polskim rynku fundusz globalny aktywnej alokacji, inwestujący głównie na rynkach akcji oraz obligacji. Dzięki polityce inwestycyjnej aktywnej alokacji fundusz może elastycznie przesuwać zaangażowane środki między rynkami obligacji i akcji w zależności od sytuacji rynkowej. Zarządzanie funduszem opiera się na łączeniu strategii inwestycyjnych, które ułatwiają selekcję rynków akcyjnych czy instrumentów dłużnych o najatrakcyjniejszej stopie zwrotu. Fundusz przeważającą cześć aktywów inwestuje w Europie Zachodniej oraz Ameryce Północnej, gdzie skupia się na rynku amerykańskim. W celu efektywnego lokowania środków i sprawnego zarządzania portfelem fundusz regularnie inwestuje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych na akcje oraz obligacje. Systematic All Weather Fund jest jedynym na polskim rynku mieszanym zagranicznym funduszem aktywnej alokacji, którego jednostki uczestnictwa wyceniane są w euro. Fundusz jest zgodny z wymaganiami dyrektywy UCITS V.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Systematic All Weather Fund kat. A EURCSV Więcej
Wycena: 91.94 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
-0.1 %-0.7 %0.7 %1.3 %-9.6 %-8.0 %1.3 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Mieszany aktywnej alokacji

Data uruchomienia: 2019-09-02

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 91.94

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 EUR

Min. kolejna wpłata: 100 EUR

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,00 % + 20 % zgodnie z zasadą High-Water Mark

Waluta: EUR

Rachunek nabycia EUR: 89 1880 0009 0000 0013 0160 3000

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania