Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EUR

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości jego aktywów poprzez inwestycje bezpośrednie lub pośrednie w różne aktywa finansowe – akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych typu UCITS, instrumenty rynku pieniężnego, czy depozyty. Subfundusz stosuje szeroką dywersyfikację lokat, zarówno regionalną (inwestycje w krajach UE i pozostałych krajach OECD), jak i w zakresie klas aktywów, wchodzących w skład portfela Subfunduszu (akcje, obligacje, instrumenty pochodne). Strategia funduszu dąży do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, tak jak fundusze inwestycyjne absolutnej stopy zwrotu, poprzez zastosowanie strategii typu „absolute return”, przy użyciu, tam gdzie jest to możliwe, instrumentów pochodnych.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund UCITS Green Financial Futures kat. A EURCSV Więcej
Wycena: 91.89 (2023-03-16)
1D1M3M6M12M36M60M120MYTD
0.1 %-5.0 %-6.7 %-2.5 %-6.1 %-5.2 %-7.6 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2022-12-31)

Waluty(2022-12-31)
Fakty

Typ funduszu: Absolutnej stopy zwrotu

Data uruchomienia: 2019-03-05

Aktualna wartość j.u. (2023-03-16): 91.89

Horyzont inwestycyjny: 3 lata

Min. pierwsza wpłata: 100 EUR

Min. kolejna wpłata: 100 EUR

Opłata za nabycie: 0,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0 % + 30 % zg. z zasadą High-Water Mark

Waluta: EUR

Rachunek nabycia EUR: PL 34 1880 0009 0000 0013 0153 9000

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Przyszłość inwestowania