Superfund Akcji Blockchain kat. A PLN

Fundusz o bardzo wysokim ryzyku i wyjątkowej zmienności

Superfund Akcji Blockchain to Subfundusz, który inwestuje w akcje firm rozwijających i wykorzystujących technologię Blockchain. Wyceny tego typu spółek są skorelowane między innymi ze zmianami cen kryptowalut, i charakteryzują się wysoką zmiennością i ryzykiem ze względu na wykorzystanie przez nie dźwigni finansowej oraz dźwigni operacyjnej. Strategia inwestycyjna Subfunduszu pozwala na uczestnictwo w upowszechnianiu technologii Blockchain, jak i w trendach na rynkach akcji. Zmienność cen akcji spółek wykorzystujących technologię Blockchain sprawia, że wyniki Subfunduszu charakteryzują się bardzo wysoką zmiennością. Fundusz przeznaczony jest dla inwestora akceptującego wysokie ryzyko, który chce uzyskać ekspozycję na technologię Blockchain poprzez wyselekcjonowane akcje zagraniczne. Subfundusz, Towarzystwo ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.


Ze względu na fakt, że aktywa subfunduszu inwestowane są w akcje skupiające się na technologiach Blockchain, ten rodzaj inwestycji wiąże się z szeregiem ryzyk, które może mieć negatywny wpływ na aktywa netto. Lista zagrożeń związanych z firmami blockchainowymi nie jest wyczerpująca. W każdej chwili mogą wystąpić kolejne ryzyka, które mogą doprowadzić do strat w Funduszu. Inwestor powinien być świadomy, iż inwestycja w subfundusz niesie ze sobą znaczne ryzyko.

Profil ryzyka:

1 2 3 4 5 6 7

Od:

Do:

Stopa zwrotu:

Wycena: ()

Wyniki

Superfund Akcji Blockchain kat. A PLNCSV Więcej
Wycena: 580.24 (2024-05-16)
1DMTD1M3M6M12M36M60M120MYTD
-1.4 %7.0 %13.9 %-5.2 %59.3 %-4.5 %
Więcej

Struktura portfela

Instrumenty(2024-03-31)

Waluty(2024-03-31)
Fakty

Typ funduszu: Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe

Data uruchomienia: 2023-07-03

Aktualna wartość j.u. (2024-05-16): 580.24

Horyzont inwestycyjny: 5 lat

Min. pierwsza wpłata: 100 PLN

Min. kolejna wpłata: 100 PLN

Opłata za nabycie: max 4,00 %

Opłata za odkupienie: 0,00 %

Opłata za zarządzanie: 0,80 % + 30 % zg. z zasadą High-Water Mark

Waluta: PLN

Rachunek nabycia PLN: PL 23 1880 0009 0000 0013 0153 9004

Wymagane informacje do przelewu (dotyczy klientów indywidualnych):
Tytuł przelewu: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL (uczestnika), w przypadku wspólnego rejestru małżeńskiego z dopiskiem: WRM.
W przypadku posiadania więcej niż jedna umowa z dopisanym: NUMEREM UMOWY. Odbiorca przelewu: NAZWA SUBFUNDUSZU.
W przypadku tytułowania wpłat w inny niż wskazany sposób, wpłaty będą trafiały do wyjaśnienia co wydłuży czas realizacji nabycia J.U.

Inwestuj lepiej